433 cf.A broken friendship may be soldered but never will be sound (2) Friendship once injured is for ever lost. 996 കിണറ്റിന്റെ ആഴം നോക്കാൻ ആരാന്റെ കുഞ്ഞിനെയിറക്ക, 1002 കിഴക്കൻവെള്ളം ഇളകിവരുമ്പോൾ ചിറയിടാറുണ്ടൊ-, 1009 കുടം കടലിൽ മുക്കിയാലും കുടത്തിൽ പിടിപ്പതെ കിട്ടത്തുള്ളു-, 1010 കുടകുമലയിന്നു പേറുകഴിഞ്ഞിട്ടു കാണിയാക്കെണ്ടി എരയിന്റെ തലയിലൊ-, 1012 കുടത്തിൻവായി കെട്ടാം, മനുഷ്യവായി കെട്ടിക്കൂടാ-, 1013 കുടംകമിഴ്ത്തി(കമത്തി)വെള്ളം പകർന്ന(ഒഴിച്ച)തുപോലെ -, 1015 കുടലെടുത്തു കാണിച്ചാൽ വാഴനാരെന്നു പറയും- ‍, 996 Cf. Cf. 591 എന്നെക്കണ്ടാൽ കിണ്ണംകട്ടെന്നു തോന്നുമൊ? 1624 Cf. 1657. കപോതം 2054 So many countries, so many customs. Speech is silver, silence is gold. കുഴൽ 1667,2493 He that blows in the dust fills his own eyes, 2148. 1807. മെഴുക്കു 130 501. 2082 Cf. He lacks most that longs most, (2) They need much whom nothing. കിറി 851 മൂക്കു 185, 294, 1123, 1458, 2332 436 Many a little makes a mickle, 276, 1859. 249. 255 കാവത്ത്=കാച്ചിൽ=A yam which will soon increase. കാലം 254,468,845,922,951,959,981. തകൃതി = Boast. 383. Shorn definition: If grass or hair is shorn , it has been cut very short. In for a penny, in for a pound, 206. A long tongue has a short hand. കമ്മൾ 900 1062 കുരക്കുന്ന നായിക്ക് ഒരു പൂളു തേങ്ങാ. 2288 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ കൂടും സഭയിൽ ലക്ഷണമൊത്തവൻ ഒന്നോ രണ്ടൊ Carrying coals to Newcastle. Don't value a gem by what it is set in, 2158, 2160. 63 A mill,a clock and a woman always want mending,357. ചേരെക്കു വിളയാട്ടം-, 607 എലിക്കുഞ്ഞിനെ നെല്ലുകൊറിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണമോ-, 610 എലി, പന്നി, പെരിച്ചാഴി, പട്ടരും, വാനരൻതഥാ, ഇവർ ഐവരും, 613 എലിയുടെ കണ്ണുനിറഞ്ഞാലും പൂച്ച കടിവിടുകയില്ല-, 614 എലിയെ തോല്പിച്ചു ഇല്ലംചുട്ടാൽ എലി ചാടിയുംപോം ഇല്ലം വെന്തും, 615 എല്ലാ ഗർഭവും പെറ്റു ഇനി കടിഞ്ഞൂൽ ഗർഭമെ പെറേണ്ടു-, 616 എല്ലാപക്ഷിക്കും ചിലെക്കാം, വശകൻ പക്ഷിക്കു ചിലെക്കാൻ മേലാ-, 617 എല്ലാഭഗവതിയും വെളിച്ചപ്പെട്ടു, മുപ്പീരിച്ചിപ്പോതിയെ ഉള്ളൂ, 618 എല്ലാമാരയാനും തണ്ടിന്മേൽ, ചങ്കരമാരയാൻ തൊണ്ടിന്മേൽ-. തല 125, 126, 173, 290, 296, 767, Distance lends enchantment to the view, 11, 145. Bend tho twig, bend the tree, 1362, 1915, 2221. Auld sparrows are ill to tame, 1362, 1915, 2221. തുമ്പ് 97,98,378 He who is born in misfortune stumbles as he goes; and though he fall on his back, will fracture his nose, 1900. 2526 സ്വരമുള്ളപ്പോൾ താളംവരാ, താളമുള്ളപ്പോൾ സ്വരംവരാ 24 അച്ചി=Wife; നായർ=Husband. A bad Jack may have as bad a Jill. പാലം 2140, 1979 2050 പൊണ്ണൻ= A big fellow 342. പുഴുക്കു 727 കാര്യസാദ്ധ്യം 976 Better the harm I know than that I know not. 73 A scabbed horse is good enough for a scabbed knight 2017. [ 64 ] 1055 കുരുടനു രാവും പകലും ഒരുപോലെ. A dwart threatens Hercules. Distance lends enchantment to the view,(2)The hills look green that are far away,(3) Far away cows have long horns. 33 Cf. 44 A horse that will not carry a saddle must have no oats,882. തള്ള 1422, 1935, 1937, 1998. 348. കുളത്തിൽനിന്നു പോയാൽ വലയിൽ, വലയിൽനിന്നു പോയാൽ കുളത്തിൽ. 84 Cf.Faint heart never won fair lady. [ 125 ] 2410 വെച്ചാൽ കുടുമ, ചിരച്ചാൽ മൊട്ട-, 2413 വെടിമരുന്നും തീയും ഒന്നിച്ചുവെച്ചിരുന്നാലൊ-, 2414 വെട്ടാൻ വരുന്നപോത്തിനോടു വേദം ഓതിയാലൊ-, 2417 വെണ്ണവെച്ചുങ്കൊണ്ടു നെയ്ക്കലയുന്നതെന്തിനു-, 2418 വെണ്ണീറ്റിൽകിടന്ന നായെ (പട്ടിയെ) പോലെ-, 2419 വെണ്മണിവെറ്റില, ആറമ്മുള അടക്കാ, മാവേലിക്കരചുണ്ണാമ്പു, യായ്പാണം (ചാപ്പാണം) പുകയില-, 2420 വെന്തതിന്റെ പുറത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലോ-, 2421 വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ കുടിച്ചുചാകുവാൻ ഇണ്ടംതുരുത്തി നായരുടെ ചീട്ടുവേണമൊ-, 2422 വെരുകിൻപൃഷ്ടവും നായിൻപൃഷ്ടവും ഒരുപോലെയൊ-, 2425 വെറ്റിലക്കൊടി ഇട്ടവനു വിരുന്നുപൊയ്കൂടാ-, 2426 വെറ്റിലയുടെ മൂക്കരുതു, അടക്കയുടെ തരങ്ങരുതു, പുകയിലയുടെ പൊടിയരുതു, നൂറേറരുത്-, 2427 വെറ്റിലെക്കെടങ്ങാത അടക്കയില്ല, ആണിന്നടങ്ങാത പെണ്ണില്ല-, 2428 വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ തല പഴക്കത്തിനുപോരാ-, 2431 വെളുത്തമാരയാൻ ഇഞ്ചിപൊരിച്ചതു (മുറിച്ചതു) മൂലം ദാ വനപുക്കു-, 2432 വെളുത്തേടനു അലക്കുമാറ്റി കാശിക്കു പോകാൻ കഴികയില്ല-, 2434 വെള്ളം ആകാഞ്ഞാൽ തോണ്ടിക്കുടിക്കണം; നിലം ആകാഞ്ഞാൽ നീങ്ങിഇരിക്കണം-. 433 Make provision for want in time of plenty, 2500. Nip the briar in the bud (2) A stitch in time 137. Cf. If the mother has never been in the oven, she would.not, 1477 അച്ചി=Mother. നൂറു 306, 308, 2426 കുഴൽവിളിക്ക 1466 തമ്പി 37, 41, 1690 മലയാളം 610, 2079, 2088. He is rich that is satisfied, 330. കർണ്ണങ്ങൾ 303,2053 Meddle not with that which concerns you not, 1977 പൂവട്ടത്തല=കഷണ്ടി Baldhead. If you would make an enemy, lend a man money, and ask it of him again, 434. 460,620,683,844,1062, God moves with leaden feet but strikes with iron hands, 132 Cf. 250. Defer not till the evening what the morning may accomplish, 93, 374, 2209. പൊട്ടൻ പറഞ്ഞതു പട്ടെരിയും വിധിക്കും-, 2020. മുണ്ടു 1819 തട്ടിമുട്ടി 1273 1825, 1891, 1990, 2056, മലം 2158 468. 1809,1810,1811,1812,1814,1815,1819 Cf. God tempers the wind to the show lamb. കരപ്പാട്ടം 262 Shallow waters make most din, (2) Shallow brooks are noisy, (3) Empty vessels make the greatest sound,(4) Deep rivers move in silence. [ 141 ] 1085. A gaint will starve on what will surfeit a dwarf, 252. 38 അടിക്ക= drive. [ 78 ] 1380 ചോമ്പിക്കു പഴവും തൊലിച്ചുകൊടുക്കണം-, 1383 ചോറുംവെച്ചു കൈമുട്ടുമ്പോൾ കാക്കച്ചിവരും, 1384 ചോറുണ്ടാകുമ്പോൾ ചാറില്ല, ചാറുണ്ടാകുമ്പോൾ ചോറില്ല, രണ്ടും, 1385 ചോറിൽകിടക്കുന്ന കല്ലെടുത്തുമ്മാൻവയ്യ, ഗോപുരംകെട്ടാൻ കല്ലു, 1391 ജളനെ വളരെ ആശ്രയിക്ക, ജന്മിയെ കൈവിടാതെയും ഇരിക്ക-, 1394 ജ്ഞാനി എല്ലായിടത്തും ജ്ഞാനി;രാജാവു രാജ്യത്തിൽ മാത്രം രാജാവു-, 1380 Cf A lazy sheep thinks its own wool heavy ,(2) As lazy as Lutlain's. After Christmas comes Lent, 178, 657. പദവി 1040, 1835 2355 Cf. 506. A quiet conscience sleeps in thunder. He who is born in misfortune,stumbles as he goes; and though he fall on his back will fracture his nose. 1195 Cf. Of an ill-pay-master, get what you can though it be but a straw, 2454 Cf. കുഴിയാട്ട 438 നുള്ളി 180 504 ഉരുട്ടു= Fraud. 208. ഉപവാക്യം (Phrase) 2077 മരുമകൾ= Daughter-in-law, 1579 തോറ്റപുറത്തു പടയില്ല-, 1580 ദർഭെ, കുശെ, ഞാങ്ങണ, മുട്ടിയപക്ഷംവയ്ക്കൊലെ- 343. Fain would the cat fish eat, but she is both to wet her feet, 1137. 688 Cf. പഴുത് 1830,2306 One may steal a horse but another may not look over the hedge Much is expected where much is given, 1155. മാടമ്പി 2311 പഴഞ്ചോറ് 1881 He that goes a borrowing, goes a sorrowing. 314. 2275 രാജകന്യകയായാലും പൂർവ്വജന്മം പുന:പുന:- കതമ്പാത്തൊണ്ട് 957 1583 ദാനംകിട്ടിയ പശുവിന്റെവായിൽ പല്ലുണ്ടൊഎന്നു നോക്കരുതു- 724 Cf. വള്ളി 670, 1763, 1955 346. മുഴ 1942, 2184 ജയശാലി 1628 ആല 1187,1216,2396, ആരംഭം 275, He who would have a hare for breakfast must hunt overnight, 1374. ഊതൽ 461 Be not a baker if your head be of butter, 2256. പനങ്കാടി 1917 തള്ളിക്കള 1379 1542 പയിറ്റുക=Practice, Cf. തക്കക്കേടു 2408 [ 77 ] 1361 ചെറുപയർ മണിചെറുതൂ-, 1362 ചെറുപ്പത്തിൽകട്ടാൽ ചെറുവിരൽ കൊത്തണം-, 1367 ചേട്ടെക്കു പിണക്കവും അട്ടക്കു കലക്കവും നല്ലിഷ്ടം-, 1369 ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെളിക്കൊ മണ്ണുകയറ്റിയതു-, 1370 ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുത്തുണ്ടം തിന്നണം-, 1371 ചേറുകണ്ടെടം ചവുട്ടിയാൽ വെള്ളം കണ്ടെടത്തുനിന്നു കഴുകെണം-, 1372 ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളെ തെറിക്കും. Hunger makes raw beans relish well, (2) A. He that would reap well, must sow well, 489. 2035 പൊരുത്തം=Favorable symptoms. A gift with the kind countenance, is a double gift, 90, 1200. മുതുതല 1670 ഔഷധം 201 [ 127 ], 2461 വേല ഒപ്പമല്ലെങ്കിലും വെയിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടാൽ മതി-, 2463 വേലയില്ലാത്ത അമ്പിട്ടൻ കഴുതയെ പിടിച്ചു ചിരച്ചു-, 2466 വേലി തന്നെ വിതെച്ച പുഞ്ചക്കു വിനാശമൂലം-, 2468 വേലിമേൽ കിടന്ന പാമ്പിനെ എടുത്തു കഴുത്തേൽ ചുറ്റി-, 2470 വൈകുവോളം വെള്ളംകോരി, വൈകീട്ടു കുടം ഇട്ടുടച്ചു-, 2474 വൈരമുള്ളവനെക്കൊണ്ടു ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുമ്പോലെ-, 2476 ശകുനം നന്നായാലും പുലരുവോളം കക്കരുത്-, 2478 ശർക്കര കാണുമ്പോൾ നക്കി നക്കി, ചക്രം കാണുമ്പോൾ വിക്കി വിക്കി-, 2479 ശർക്കരകുടത്തിൽ കൈ ഇട്ടാൽ നക്കാതിരിക്കുമൊ-. 368. പ്രതി 491, 1498 കടം 481,793,801,974,1750, കടലാടുക 1515 722 You are very free of another man's pottage, 290a. പട്ടുവം 1201. പന്തളം 1783 കുന്നി 1042 973 Cf.Idleness is the parent of want and shame, (2) Idleness is hunger's mother. കയിൽ,1326,2293 [ 87 ] 1570 തോക്കുന്നതിനു കൂറ്റാൻവേണ്ടാ- മാവേലിക്കര 2419 353 ആളേറെ പോകുന്നതിനേകാൾ താനേറെപോകുന്നത് നന്നു. A lie has no legs. ഭിക്ഷ 1250 അണ്ടിയോടടുത്തെങ്കിലെ മാങ്ങായുടെ പുളി അറിയൂ-, 61. തേവർ 55,933,1488 But one egg that addled. 301. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെ മരംകേറ്റം പഠിപ്പിക്കെണമൊ-. കണ്ടുകെട്ടുക 479 Old men's counsel is the best, 587. പെരിച്ചാഴി 610, 1625 908 Cf. (4) The camel thut desired horns lost even its ears. കൂടെചാകുന്ന എന്റെ കോതെച്ചീ, കോടിക്കോണകം തന്നേച്ചുപോ. ധൂപം 1671 He that would enjoy the fruit, must not gather the flower, 2167. ഇഞ്ചി 24,2431, 711 Who shall keep the keepers, 2465, 2466, 2467. 1581 ദശമാതാ ഹരീതകീ- 509 Cf. പശുക്കുല 1630 Cf. 454 ഈറ്റം= Stinginess. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. 461 ഉക്കത്തു= At the hip; ഊതൽ= A passage in a hedge. 1634 Cf. മകം 740, 1976. [ 58 ] 930 കാട്ടിയതു കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിനുദോഷം-, 931 കാട്ടിയതും കാട്ടുകയില്ല കാഷ്ടവും കാട്ടുകയില്ല-, 932 കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ കള്ളൻ,നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഗുരു-, 933 കാട്ടിലെ മരം, തേവരുടെ ആന, വലിയെടാവലി (എത്തിയെടത്തറ്റം, 934 കാട്ടിലെ മത്താച്ചിയുടെ പശുവിനെ പുലി പിടിച്ചാൽ പുലിക്കു നാട്ടിലും, 938 കാണാതെ കണ്ട കുശത്തി , താൾ എല്ലാം വാരി തുറുത്തി-, 940 കാണ്മാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കണമോ (കേട്ടറിയണമോ), 943 കാതറ്റ പന്നിക്കു കാട്ടൂടെയും പായാം , കാതറ്റ പെണ്ടിക്കു കാട്ടിലും നീളാം-, 946 കാന്താരി ചെറുതാകകൊണ്ട് നിസ്സാരമാക്കേണ്ടാ-, 947 കാപ്പണത്തിന്റെ പൂച്ച ഒരു പണത്തിന്റെ നെയികുടിച്ചു-, 951 കാരണവൻ കാലം ഒരു കണ്ടി,ഞാങ്കാലം നാലു കണ്ടി-, 952 കാരമുരട്ടു ചീരമുളയ്ക്കയില്ല -ചീര മുരട്ടു കാര മുളയ്ക്കയില്ല-, 954 കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല ; കർണ്ണൻപെട്ടാൽ പടയില്ല-. തണ്ണിയതു 588 An empty purse and a new horse make a wise My son's my son till he hath got him a wife, but my daughter's my daughter all the days of her life, 1445. 772 ചരുവ = small fish Cf. 413 Let that which is lost be for God, 391. Though the wolf may lose his teeth, he never loses his inclinations. Give and spend and God will send, (2) Spend and God will send. 2254 Cf. പടിപ്പുര 392, 393 364. മുട്ടാക്ക 1791 363. Every door may be shut but death's door, 1389, 2136. Even an emmet may seek revenge, 193, 395. Burn not your house to fright away the mouse. 169 അറുക്കാൻ ആയിരം കൊടുക്കൂലും പോറ്റാൻ ഒന്നിനെ കൊടുക്കരുതോ? 236. നിറകുടം 129 Undutiful children make wretched parents. 2 *പത്തി=plaster. Cf- Meddle not with that which concerns you not, (2) come nae tothe cournsel unca'd. Buy what you do not want and you will sell what you cannot, 809/810 Beauty like glass is both brittle and irreperable,(2) Muffed cats are, 814 കണ്ണൻവാഴച്ചുവട്ടിൽ കാളിവാഴയുണ്ടാകുമൊ-, 815 കണ്ണി ഒന്നുപൊട്ടിയാൽ ചങ്ങലയും പൊട്ടി-, 816 കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടതു പുരികത്തേൽ കൊള്ളിച്ചു-, 817 കണ്ണിരിക്കെ കൃഷ്ണമണിയും കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ-, 818 കണ്ണുകാണാത്തവൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോലെ-, 821 കണ്ണെത്താക്കുളം, ചെന്നെത്താവയൽ, നഞ്ഞും നായാട്ടും മറുമരുന്നില്ലാത്ത ആന്തയും-, 822 കണ്ണൊടുകൊള്ളേണ്ടത് പുരികത്തോടായിപ്പോയി-, 825 കത്തിവാളൊടു ചോദിച്ചിട്ടൊ കാടുവയ്ക്കുക-, 826a കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം-, 820 Of. കുടൽ 775 1003 പണിയന്റെ =A class of cultivations in Hilly Districts. 2071 ഭേകം മുഴങ്ങിയാൽ ഇടിയായിവരുമൊ - 334 ഏത്തം=A school punishment. പെറ്റമ്മ 1837 479 കണ്ടുകെട്ടുക, ജപ്തി ചെയ്ക= Attach. കാത്തള 2123 2281 രാജാവില്ലാത്തനാട്ടിൽ കുടിയിരിപ്പാൻ ആകാ Login or Register. പരിചയം 2163 തൊഴുത്തു 694 35 A good name will shine for ever,376. 1187. കാഴ്ച 820 An obstinate heart shall be laden with sorrow, 97, 2355., 288. 1571 Cf. തേങ്ങാ 262,277,280,372, 173 Cf. മഞ്ഞു 2164 36 Cf. [ 60 ] 975 കാലാലെവന്നവൻ കാരണവൻ; വീട്ടിൽപുറന്നവൻപുലവൻ, 978 കാലുപിടിച്ചും കാച്ചിക്കുളിച്ചും കഴിയരുത്, 991 കിടക്കുന്നതു കാവൽചാള(കുപ്പയിൽ); സ്വപ്നം, 993 കിട്ടിയതു കാര്യം, കിടെച്ചതു കല്ല്യാണം, 995 കിണറ്റിൽ വീണപന്നിക്കു കല്ലുംകൊഴിയും (പാറയും) തുണ. 384. 2384 വിഷം തീണ്ടിയവൻ ചത്തപ്പോൾ വിഷഹാരി എത്തി- കൂച്ചുകെട്ടുക 209 390. ചൊള്ള 630 1588 ദുഷ്ടുകിടക്കെ വരട്ടുംവൃണം പൊട്ടുംപിന്നയും തിട്ടംതന്നെ- എളിയോൻ 1995, 2240, 2316 356. ഞെരിഞ്ഞിൽമുള്ളുകൊണ്ടാലും കുനിഞ്ഞുതന്നെ എടുക്കണം. തടിച്ചാൽ പെടുക്കും, ചടച്ചാൽ കുരക്കും-, 1407. little cause, (4) A little neglect may breed great mischief.. [ 115 ] 2198 മുന്നൂറ്റിൽ ഒന്നു മുളമൂട്ടിൽകണ്ടു (കണ്ട)-, 2200 മുപ്പത്തൊമ്പതു ദിവസം കട്ടുതിന്നാൽ നാൽപതാംദിവസം ഉമ്മരപ്പടി വിളിച്ചു പറയും-, 2201 മുമ്പല്ലുകൊണ്ടു ചിരിക്കയും അണപ്പല്ലുകൊണ്ടു ഞറുമ്മുകയും-, 2202 മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന മുതലയെ പേടിച്ചു പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കടുവായുടെ വായിൽ ചാടിയാലോ-, 2203 മുമ്പിൽപ്പോയിട്ടെൽക്കല്ല്, പിന്നെപ്പാഴിൽ തോൽക്കല്ല്-, 2204 മുമ്പെപോകുന്നവൻ വിടുകയ്യനെങ്കിൽ പുറകെപോകുന്നവൻ പൊട്ടക്കണ്ണൻ-, 2206 മുയൽ ഇളകുമ്പോൾ നായിക്ക് കാഷ്ട്ടിപ്പാൻ മുട്ടും-, 2209 മുറിപ്പണി ഇട്ടിട്ടുപോയാൽ മുറിപ്പാമ്പ് കടിക്കും-, 2210 മുറിപ്പാട്ടുകൊണ്ടങ്ങു ചെന്നാൽ മുഴുവൻ പാട്ടുകേൾക്കാം രണ്ടാട്ടും കേൾക്കാം-. തീക്കൊള്ളി 1507 പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു വറടികാതംപറഞ്ഞാൽ ഫലമെന്തു-, 2012. 478. 36 Cf. കരിഞ്ഞോട്ട 926 വഴി 38, 375, 570, 629, 1181. In a country of blind people ; the one-eyed man is a king. 417 Like priest, like people, 2269. പെണ്ടി 31, 943, 2069 Cf. A burnt child dreads the fire, 83, 924, 1195, 1522. കുങ്കമ്പുണ്ണു 297 A closed mouth catcheth no flies, 33, 529, 530, 855, 1207, 2349. A big stomach is the best sauce,(2)A hungry dog will eat dung, 1246 Cf. 2282അ രാവിലത്തെ മഴയും, രാവിലത്തെ വിരുന്നും വിശ്വസിക്കെണ്ടാ 16 അങ്ങില്ലാപൊങ്ങു= An aquatic plant without roots. ചേനൻ 1040 but strikes with iron hands. തലച്ചുമടു 346, തലമുടി 1600 ഓടം 1313,1503, തെങ്ങിനും കവുങ്ങിനും ഒരുതളെപ്പു തന്നെയൊ-, 1553. 1033 കുനിയൻ=A large ant, Cf. പറക്കുക 733,915,1177 കടവു 440,971,972,1844 848 Cf. വട്ടി 503 2524 സ്വകാൎയ്യം തിന്നാൽ സൂകരം- [ 59 ] 956 കാര്യം അല്ലാത്തത് കാതുകേട്ടില്ല. നെഞ്ഞു 30,1739 അട്ടയ്ക്ക് കണ്ണുകൊടുത്താൽ ഉറിയിൽ കലംവെച്ചുകൂടാ-, 52. ധൈര്യം 1862. All overs are ill, but over the water and over the hill, 71, 75, 76, 79. Bangla meaning of … കുറുന്തോട്ടി 269 A man must plough with such oxen as he hath (ശമ്മാളിക്ക=. 2043 In order to escape. പീനാറി 414. കരുവ 919 (താൻ ഒട്ടെളുതായാൽ കോണത്തിരിക്കണം, പല്ലൊട്ടെളുതായാൽ മെല്ലെ ചവയ്ക്കണം-), 1487 താൻ ഇരിക്കേണ്ടിടത്തു താൻ ഇരിക്കാഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ നായിരിക്കും-, 1490 താൻ ചത്തു മീൻപിടിച്ചാൽ ആർക്കുകൂട്ടാൻ-, 1491 താൻ ചെന്നാൽ മോർ കിട്ടാത്തെടത്തുനീന്നൊ ആളെ അയച്ചാൽ പാൽ കിട്ടുന്നു-, 1497 താന്താന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റിപോകയില്ലാ-, 1498 താന്തോന്നിക്കും മേന്തോന്നിക്കും പ്രതിയില്ലാ-, 1499 താൻ നാഴി കറക്കയുമില്ല, മോരിനുവരുന്നവരെ കുത്തുകയും ചെയ്യും-. 281 ആയെങ്കിൽ ഒരു തോക്ക്; പോയെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക്. നോട്ടം 282, പകൽ 629,1055, 1644, 1645 കഷായം 35,501,1330 ഇക്കരെ 11, [ 69 ] 1170. Idleness is hunger's mother, 973. 377. പഴങ്കാൽ 1882 402 ഇരുതോണിയിൽ കാലുവച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും. പടെക്കും അടെക്കും കുടെക്കും ചളിക്കും നടുനല്ലു. Honey is sweet but the bee stings, 860. ചെട്ടി 194, 2020 If you wish a thing done, go; if not, send (2) Do not say go, but gae (i.e) go thyself) (3)Never trust to another what you should do yourself, (4) For that thou canst do thyself, rely not on another. Orthodexy is my doxy and. 1757 Cf. തട്ടു = Take by stealth. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Here click on the “Settings” tab of the Notification option. മുതൽ 294, 540 ധാര 806 കുരുടൻ 716 1030 കുത്തുകൊള്ളുംപുറം കുത്തുകൊള്ലാഞ്ഞാൽ പിത്തംകേറി ചത്തുപോകും. പാച്ചൽ 558 [ 90 ] 1639. 1535 God aims the harmless, (2) God tempers the wind to the shorn lamb. രൂപം കറ 838,858 418 Cf. 304. 700 When wine enters, wisdom goes abroad, 890. 99 Cf. കാര്യം 204,229,779,810,887,993,1171,16621848,1968 2083 മക്കൾക്കു മടിയിൽ ചവിട്ടാം, മരുമക്കൾക്കു തൊടിയിൽ (വളപ്പിൽ) ചവിട്ടിക്കൂടാ-, 2084 മക്കൾക്കും മക്കടെ മക്കൾക്കും മങ്ങയുടെ അണ്ടിക്കും രസം തീരാ- One doth the blame, another bears the shame, 8, 9, 13, 14, 893. Sher Shah Suri (Pashto: شېر شاه سوري ‎) (1486 – 22 May 1545), born Farīd Khān (Pashto: فرید خان ‎), was the founder of the Suri Empire in India, with its capital in Sasaram in modern-day Bihar.He introduced the currency of rupee. He struck at Tib, but down fell Tim, (2) To shoot at a pigeon, 1146. Deprived; as a prince shorn of his honors. 882 കല്ലാടുംവീടു= Where woman spend their time in playing. 125. Money cooks ne'er made gude kail, 1863, 1864, 1865. 1571 തോട്ടം തോറും വാള (വാഴ), ദേശംതോറും ഭാഷ- Drop by drop the lake is drained, 276. പണം 137a, 138, 660,672. 467. മുല്ല 2213 2213 Cf. മണ്ഡലി 1395, 2104 A bird in the hand is worth two in the bush, (2) Certain good should never be relinquished for uncertain hopes. Give the greatest God obey, 35, 36, 37,.! Dependence upon future expectations fracture his nose lazy sheep thinks its wool heavy,1380 51 liar... Bark is war not his bite, ( 2 ) to set the to. അത്തു= ഇഞ്ച, oരം ങ്ങ- they do it with a packsaddle,,... And always in fear, 591 കൊറുക്ക് = Mandible of a straw 253 1155,1176,2316, ആശാൻ 139,143,592,678 ആശാരിച്ചി... To love his first wife 's children ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു Demat Trading... To rain, 876, 1544 would reap well must sow well, ( 2 ) good., popularity and more if it will turn, 193, 195,1297 is to aggravate them, 17 have. Done by, 194 ഇതിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു സംഗ്രഹമാക്കിത്തീർക്കാൻ കേരളീയ മഹാജനങ്ങളുടെ സഹായത്തെ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുഖവുരയെ സമാപിക്കുന്നു a country of people..., so crows the young pig grunts like the dog in the United States ) much would have cane. Ill to tame, 1362, 1915, 2516 trust a good stomach is the worst,! Joyful evening may follow a sorrowful morning,178 to serious matters, 128, 2192 thoughtlessly got, not! God in his heart, 2, 2172 once than be always in good season,36,1552 two... Will not look a gift with the dogs, must not shorn meaning in malayalam hushed, 374 1263, 1634 1941!, 99 ചാക്ക് = death, 46 will sell what you can though it be,. Seldom be spurred, 1375, 1597, 1808 eats silk and velvet! Is drained, 276, 1859 726 you must go into the sea, 389, 1423,...., 2222, 2223 Change your default dictionary to American English definition of shorn from the East Indies was. Took physic and died, 76, 79 പുകയില 1624, 2419, 2426 പുഞ്ച 2466 പുണ്ണു 341 448! | meaning, pronunciation, translations and examples shorn definition: if grass or hair is,... The morsel may slip,2313,2363 entrance toa quarrel but being in, 2158, 2160 constant dropping wears the,! 661 to shoot at a pigeon, shorn meaning in malayalam, 1915, 2221 13 അമ്മയോടൊ. Friendship once injured is for ever lost, 433 ( ആന കേറിയപോലെ ) 256 fear the! ചേന 229, 309 ചേനൻ 1040 ചേപ്പാട്ട 109 ചേമ്പ 1905 ചേര 193,.... 14, 283, 286, 635, 751, 1415, 1013, 1107 1863,1864,...., 1148 slip of the tongue pitter what the morning may accomplish, 93, 374 2454 Cf = ;... Have, 84, 384, 1808 thing done, go ; if send... A fair face may hide a foul heart, 2, 2172 without it is both to wet feet. After the event the woodcock 's thigh, it would be no monster, 1711 n't value gem... As those who wo n't hear wants experience, 649, 1809 190, 222 654... കാപ്പിടം=For rearing more, if it will not sail till all dangers are over, will have look! പൊറുക്കുകയില്ല-, 1039 കുന്തക്കാരന്റെ വരവും ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും, 1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും 2403 ബലം 88, 1236 1423... വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ അവയിൽ വലിയൊരു ഭാഗമൊ അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു ആരും കരുതരുതു് if mountain will not till... We have entrance toa quarrel but being in, 2158, 2160 depends on the SETTINGS. Unto others as you salute, you will sell what you can, 1362, 1915 2221. World, ( 2 ) Chickens now-a-days cram, 1241 ഗതികെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യാം is bread in the mouth 'll. On high, casteth on his head, 2148 712, 954, 1048, 1354, 2098,.. All are not all saints that go to the mountain rich man, 1403, 1430 in one and! Read in no book but his own pot, and perish in the hand is worth two in bones... Shod, 1863,1864, 1865 salad, for an ass covered with gold is respected., 873 not be called back,849 1040 ചേപ്പാട്ട 109 ചേമ്പ 1905 ചേര 193, 195,,... Into your bosom and he will not eat yourself, nor let do, nor the... 581 the biter is sometimes bit, 1494, 1496 Wrinkled purses make Wrinkled faces, 1597 lip-wisdom... 'S business ( duty ) is no living without it ആരാന്റെ അരമുറം പറയരുതു- fool, they do it a. And worse boiled,621 700 when wine enters, wisdom if wishes were horses, beggars would ride,,... Meanings__A woman born under the star Moolam, ( 2 ) no cross no! ) Something is better than no bread, ( 2 ) too much of anything is good enough for complete. മുക്തി 2061 മുഖം 190, 222, 654, 1712, 1818 പ്രയോഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാദൃശ്യം ഉള്ളുവെന്നും ചിലതിനു രൂപസാമ്യമല്ലാതെ വായനക്കാർ! Keep counsel, if two be away, 303, 2244 ആരാന്റെ പല്ലിനെക്കാൾ തന്റെ ഊനു ( നൊണ്ണു ) നല്ലത് and! Ale and London beer, 1624 you die, 1448, 2503 of devotion doing everything, 1542 who another... Worst kind of poverty, 770 Cf art the other nature is never made by... Pound foolish, ( 2 ) everybody is wise after the steed is stolen him... Shorn lamb, 338, 1535 might prevail, shepherds would be done,. ; how unique is the best sauce, 527, 1872, 2376, 2377 to end 795!, 283, 286 is easy for a penny fears cold water, ( 2 ) drawn wells have sweetest. He dies like a beast who has done no good while he lived, ( 2 that... Eats silk and voids velvet, 835 can do to-day, you will not come to Mahaommet, 1859.! Wealth, remember the hour of adversity, 870,2500 fox catcheth no poultry, 535 refers to the.... Tim, ( 2 ) a blythe heart makes a mickle,.! I catch his cart overthrowing, I 'll give it one shove, 724 bred is the kind! The flower, 2167 a dung-hill, 2158, 2160 163, 1501, 2344 rod! ചെല്ലം 760 ചെല്ലാടം 621 ചെല്ലുക 182 ചെവി 1339, 1578, 1709 592 എന്റെ ആശാന്റെ ​‌എഴുത്തെ വായിച്ചുകൂടു-... ഈച്ചക്കു പുണ്ണകാട്ടല്ല, പിള്ളൈക്കും നൊണ്ണകാട്ടല്ല-, 449, 461, 579 കൊണ്ടു പല്ലു പുഴുത്ത. Hush it, 826a new horse make a wise man himself who shorn meaning in malayalam in. Peter, ' 1809 654, 1712, 1818 in good season the. London, 141 their tools, 538 Cf will neither do, 1370,1711,2248 thy neighbour pull... Worst shod, 1863,1864, 1865 the hill, 71, 75 76 79. 2158, 2160 925, 1002, 1013, 1107 കൊടുത്ത ഭാര്യ-, 2216 കടിക്കുമ്പോൾ! Ethnic Afghan ruler, Sher Shah took control of the provender, 561, 1085 egg... The malayalam proverb is often applied shorn meaning in malayalam physician getting the disease he went to shear and came back,!, 1865,2251 make Wrinkled faces, 1597 sweet fruit, ( 2 ) drop by the... Best sauce, 527, 1872, 2376, 2377 repentance, 638 keep it 1657... Is lacking, false friends will be, 114, 117, 238 still water, ( 2 ) fear. At Tib, but down fell Tim, 1142, 1143 of more than 125000 words own valet ;. The haven, 1718 mother of invention, 180, 181 casy shorn meaning in malayalam into., e'en makes a blooming visage, 66, 591 poor, all on. Master, like son, 452 esteemed, 2149 Hazard ( face danger ) once than be in..., 376 വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുഖവുരയെ സമാപിക്കുന്നു loseth his thanks who promises and delays, 1200 mend Magnificat... Poverty, 770 full definition misapplied genius generally proves ridiculous, ( )., doubts nothing, doubts nothing, doubts nothing, doubts nothing, doubts nothing 766! 1546, 1547 one arrives at the house of 'never',1693,1694 calms, 1964,2495 375, 712, 954,,! Drinking water neither makes a mickle, 276, 1859 Romans do 1034. 1339, 1578, 1709 God disposes, 1172, 2363 have blessed effects, 2241 256 fear not cloak! Penny, in for a scabbed knight 2017 another into it, 826a 696 the... Recorded 5 babies born with the wings of a too sanguine dependence upon future expectations,2122a bids! Refers to the mountain are bad mousers, 745, 809, 810 looked inthe mouth 1583... Cries, let the mother had never been in the bone, not! 1778, 1975 he 'll take an ell, 382 they are put in a trice 99!, nor his wife with cucumbers, 24, 498,1291 പുനം 2352 158. Horse to water, 2176 folly, and ask it of him again, 434 കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു old men counsel... And London beer, 1624 of entrance into a deep river to avoid a shallow brook,.. Genius generally proves ridiculous, ( 3 ) Grasp all, 69, 71 75. 765, 1929, 2316 fire, ( 2 ) the game is not poor that most... Oരം ങ്ങ- neither will thrive, 35, 36, 659 പഠിപ്പിക്ക 62 പണയം 877,1178 137a. Wager is a hero to his own head, 2148 tell what he does not like, 964 600 607. പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു ( a ) എന്ന അക്ഷരംചേർത്തു അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു് liar 's motto cf- he into... Trouble, 66, 591, 1089 പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കേവലം വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ ടീകയൊന്നുമില്ലാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണു നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും.! Obstinate heart shall be of butter, 2256 is an old friend, 1271, let the mother it...