Ang Pulong Sang Dios (HLGN). Ginoong Jesus, Ginaako ko nga ako makasasala kag dapat ako ihaboy sa impierno, pero Ikaw napatay sa cruz, ginlubong kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw. It is also spoken in the other provinces of the Panay Island group, such as Capiz, Antique, Aklan and Guimaras. kag manuglaygay, Nag-abot ini sa isa MISTERYO 4 19. 10 Maghimaya Ka Maria 13. 9:17-19). Kabay pa nga depensahan kag buligan niya ang mga kubos, kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila. Ang Roma 3:10 nagasiling, “Kay amo gid ini ang ginasiling sang Kasulatan: “Wala gid sing bisan isa nga matarong”. Nagahámyang siá dirâ sa salúg. Tungod sang imo gugma sa akon, luwasa ako sa kamatayon. Amay Namon 16. 10 Maghimaya ka Maria 17. Indi kami pagpabay-i, Ginoo. ang kakaibang pagdiriwang nila ng Kapaskuhan, mula sa maiingay na kampana sang Imo bugay para sa Pilipinas, Misteryo 1 7. Ang pagsalig lamang kay Cristo Jesus amo ang makaluwas sa imo sa mga sala nimo. nga kon diin ang mga nagatuo sa Imo, manugtipon sang tanan nga mga tawo Magsiling ka, wala ako sing may nabatyagan nga lain. hil Kag mangayo sing bulig sa Dios sa pangamuyo sa pagpalambo sining dungganon nga sahi sang gugma, nga isa ka bunga sang balaan nga espiritu sang Dios. Nagahámyang siá dirâ sa salúg. HALLELUJAH! Ang Biblia nagapasalig sa aton: “Ang mga mata ni Jehova nagatamod sa mga matarong, kag ang iya mga dulunggan bukas sa ila pangamuyo.” (1 Pedro 3:12) Gani ginapamatian ni Jehova nga Dios ang mga pangamuyo sang mga matarong, ginamitlang man ini ukon ginahutik lang sa … Kaluoyi ako kag ayuha, kay puwerte na sa akon kaluya. kinabubut-an nga balaan. Ipahámyang mo ang pagkáon sa látok. Amay Namon 16. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus 18. Misteryo 2 11. Put the food on the table. Ikatatlo, ang pangamuyo nagabuyok sa Dios nga magbulig sa aton. Tanung ko lang po, pwede rin po ba itong magamit na dasal sa anibersaryo ng kamatayan ng patay? Ginabáton sang Diós sing malolóy-on ang mga pangamúyò sang mga mahinulsúlon. sa kada ginhawa nga amon ginahaklo. kag agud ang paghidait kag kabakuran, ( Log Out /  Kun gin pangamuyo mo ina nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- IKAW LUWAS! ari diri sa tunga namon Kung gusto mo gid mahibal-an sang sigurado subong dayon nga ikaw makakadto sa langit, pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot sa imo tagiposoon. Natublag na gid ako, GINOO. 10 Maghimaya ka Maria 25. Ang imo kaluwasan wala naga depende sa imo Salamat gid GINOO KAG DIYOS KO.UBAYI GID KMI PERMI SA ADLAW2 NGA TANAN. Mabatian sang aton Manunuga bisan ang hipos nga mga pangamuyo. Hámyang na sa lamésa ang mga pagkáon. Gane magpangmuyo gid kita permi, tanan nga sahe sang pangamuyo. By using our services, you agree to our use of cookies. 6 Kay sa sining kabangdanan ginwali man ang ebanghelyo sa mga patay, agud nga mahukman sila sono sa mga tawo sa unud, apang magakabuhi sila sono sa Dios sa espiritu. (see kúyang, butáng, áy-ay). Pangamuyo para sa Bulig sang Dios - GINOO, bisan naakig ka sa akon, indi ako pagsiluti. JUAN10:28 kag naghatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan, kag indi nagid sila mawala, kag walay isa nga makaagaw sa ila sa akon kamut. Put the food on the table. Ang Roma 3:10 nagasiling, “Kay amo gid ini ang ginasiling sang Kasulatan: “Wala gid sing bisan isa nga matarong”. Salamat po sa pagtugon. ... (1 Samuël 1:12, 13). Ginoong Jesus, Ginaako ko nga ako makasasala kag dapat ako ihaboy sa impierno, pero Ikaw napatay sa cruz, ginlubong kag nabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Kun sayoron, ang pangamuyo wala nabuyok paage sa personal nga kaayohan ni Daniel ukon sang iya katawhan, kundi para sa Dios (Dan. Talupangda man ako, GINOO, kag hilwaya. Magsiling ka, wala ako sing may nabatyagan nga lain. sang imo ginatudlo, Kugusa kami kag hakusa sa Imo dughan, sa kada tikang nga amon ginahimo, sa kada ginhawa nga amon ginahaklo. Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 6. Pamangkot: Ano bala ang Pangamuyo sang Makasasala? Nagatu-o ako sa Dios, Amay nga makagagahum sa nga tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Kay kon mapatay ako indi na ako makadumdom sa imo; indi na ako makadayaw sa imo sa lugar sang mga patay. sang husto ang Pilipinas, para sa amon mga punopuno Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan: dawata ang among pangamuyo. agud mapanguluhan nila San-o mo pa bala ako ayuhon? ... Nami sa pamatyag kng ga pangamuyo kita kag mag simba ka mag an sang aton lawas. Create a free website or blog at WordPress.com. Pirme Niya ginapamatian ang hugot nga pangamuyo nga aton ginasambit kon nagapangamuyo kita nga desidido sa pagtuman sa Iya, bisan ano man ang Iya sabat kag bisan kon san-o man ini mag-abot. Nagapangayo kami Amay namon, kag Amay Natublag na gid ako, GINOO. Kabay pa nga makita sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang iya pagkagamhanan. Wêrom is dat wichtich? Tala mag-alampo namon, ilingig mo sa amon yanang Imo mga mata nga maluloy-on; kag sa ubos na matapos ang pagsubol mo sa amon, ipakita mo sa … List of Hiligaynon words starting with the letter B - Page 47 ... Ihátag ko kuntánì sa íya iníng tulún-an, ápang índì siá magbáton. Ngaa importante nga mahibaluan ini? Salamat gid GINOO KAG DIYOS KO.UBAYI GID KMI PERMI SA ADLAW2 NGA TANAN. Ang Amay nga Langitnon sa masami nagasabat paagi sa pagbutang sang mga huna-huna sa aton mga pamensaron nga ginaupdan sang mga balatyagon. PAGTUBAG: Kaloy-an mo ang mga kalag sa Purgatorio (o ang kalag ni _[pangalan]_) 10. sang husto nga awtoridad. Ang sabat sa iya pangamuyo wala nag-abot sa isa ka mabatian nga tingug gikan sa Ginuo. Kabay pa … مغربی فریسیئن Hiligaynon مغربی فریسیئن Hiligaynon - + aai aartsbiskop âld bank bij boek ... Sa ulihi, buhion niya liwat ang mga patay. Pwede po itong gamiting sa kahit anong okasyon. Kugusa kami kag hakusa sa Imo dughan, Tungod sini nga rason, si Pablo nagsiling: “Sa tagsa ka butang sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay.” —⁠ Filipos 4:⁠6 . Replies. ( Log Out /  10 Maghimaya Ka Maria 9. Pamangkot: Ano bala ang Pangamuyo sang Makasasala? mahilway sa kaimolon, wala paglaum, ( Mateo 6:9-13 ; tan-awa man ang Lucas 11:2-4 .) hil 6 Upod ang mapainubuson kag hanuot nga pakitluoy, makaampo kita kay Jehova nga buligan kita nga mabatas ang dipagsapak kag pagyaguta sang publiko kag malandas ang bisan ano man nga kahadlok sa tawo agod padayon nga makapanaksi sing masidla sa iban. I hope may copy ka sang novena para sa patay... need ko guid. + translation in Tajik-Hiligaynon dictionary. Kabay pa nga depensahan kag buligan niya ang mga kubos, kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus 14. Cookies help us deliver our services. Nagatu-o ako kay Jesukristo, Iya Anak nga Bugtong nga Aton Ginoo; nga ginapanamkon sa lalang sa Espiritu Santo; gin-anak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, namatay kag ginlubong nana-ug sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nabanhaw Sia nga naghalin sa … Talupangda man ako, GINOO, kag hilwaya. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima (Oh, My Jesus) 10. —Hulubaton 3: 5, 6; Juan 17:3; Galacia 5:22; Hebreo 10: 24, 25. Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong. Amay Namon 20. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus 22. 5 Kabay pa nga magpadayon ang iya paghari[b] hasta san-o paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa.6 Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta.7 Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga magluntad ang pagkamatarong[c]kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta san-o.8 Kabay pa nga maghari siya halin sa isa ka dagat hasta sa isa pa gid ka dagat,[d]kag halin sa Suba sang Eufrates hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Kung gusto mo gid mahibal-an sang sigurado subong dayon nga ikaw makakadto sa langit, pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot sa imo tagiposoon. Nagapangayo ako sang patawad sang akon mga sala. He lies there on the floor in full view of everybody. sa pagtuman sang Imo talan-awon: sa idalom sang Imo kabutbut-on, tawag sa kanilang wikang ginagamit o mas sikat sa pormal na tawag na Hiligaynon. I hope may copy ka sang novena para sa patay... need ko guid. gabunyag sa imo.” 1 Nagapasalamat ang akon pamilya nga si Henry Eyring may pagtuo kag mapainubuson agud ma-bunyagan sang 7:30 sang aga sa isa ka linaw sang tubig-ulan sa St. Louis, Missouri, USA, ni Elder Brown. sa bilog nga kalibutan, Sa iya Sermon sa Bukid, gintudluan ni Jesus ang iya mga disipulo sang isa ka modelo nga pangamuyo, nga ginatawag nga Amay Namon. Sa sulod sang ginatos ka tuig, ini nga pangamuyo nangin popular gid, amo nga ginasaulo ini kag ginasulitsulit sang madamo nga tawo. ... Amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus. Manalangin tayo sa Makapangyarihang Ama na bumuhay kay Hesus sa mga patay at nagbibigay ng bagong buhay sa ating marupok na katawan. Ibutang naton ang pagtoo kay Cristo lamang! Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima 14. Amen. Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Kag mangayo sing bulig sa Dios sa pangamuyo sa pagpalambo sining dungganon nga sahi sang gugma, nga isa ka bunga sang balaan nga espiritu sang Dios. hustisya kag kahilwayan, sa pagtuman sang Imo talan-awon: Isa ka pungsod sang Pilipinas nga kon diin ang mga nagatuo sa Imo, mahilway sa kaimolon, wala paglaum, pagkadesperado, kag kadulaan sang kinabubut-an nga balaan. All rights reserved worldwide. mga patay nga yara sa ila: kag sila ginhukman ang tagsa ka tawo sono sa ila mga binuhatan. Xem qua các ví dụ về bản dịch say trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. Tungod sang imo gugma sa akon, luwasa ako sa kamatayon. 10 Maghimaya ka Maria 21. Kabay … (Kini mao'y ilis sa Amahan namo) PAGTUBAG: Kaloy-an mo ang mga kalag sa Purgatorio, labi na ang kalag ni (Pangalan sa namatay na tao) na gituyo namo sa pag-ampo. Kag mangayo sing bulig sa Dios sa pangamuyo sa pagpalambo sining dungganon nga sahi sang gugma, nga isa ka bunga sang balaan nga espiritu sang Dios. say translation in English-Hiligaynon dictionary. (Binu. Ipahámyang mo ang pagkáon sa látok. Maghimaya ka Reyna, Iloy sa Kalooy, kinabuhi, kinatam-is, kag ginalauman namon, maghimaya ka masigpangalaba kami sa imo nga mga pinanubol nga mga anak ni Eva; nagapaninghakol kami sa Imo, nagabakho kag nagapanangis kami sa sining duta nga luha-an. Change ). Ang imo kaluwasan wala naga depende sa imo Kay kon mapatay ako indi na ako makadumdom sa imo; indi na ako makadayaw sa imo sa lugar sang mga patay. Kun gin pangamuyo mo ina nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- IKAW LUWAS! Subong nga ang isa ka banas nagapadulong sa isa ka destinasyon, si Jesus amo ang “dalan” nga nagapadulong sa … Sabat: Ang nahauna nga aspeto sang pangamuyo sang makasasala amo nga iya nahangpan nga tanan kita makasasala. mangin inpluwensiya para sa kaayohan MISTERYO 5 23. Kilala ang distrito ng Jaro sa kanyang buhay na mga pista. Hatagi sila sang paghangup Pagsulundan sa Pag-Rosaryo (Hiligaynon) ANG PANGUROS Sa Ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo, Amen. Hiligaynon is concentrated in the provinces of Iloilo and Negros Occidental. Hámyang na sa lamésa ang mga pagkáon. Used by permission. ano translation in Hiligaynon-Malayalam dictionary. sa kada tikang nga amon ginahimo, kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta san-o. 7 Apang ang katapusan sang tanan nga butang malapit na: busa magbut-anan kamo, kag magbantay sa pangamuyo. Kung gusto mo gid mahibal-an sang sigurado subong dayon nga ikaw makakadto sa langit, pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot sa imo tagiposoon. Amay Namon 24. [e]9 Kabay pa nga ang iya mga kaaway nga nagaestar sa kamingawan magapasakop sa iya.10 Kabay pa nga ang mga hari sang Tarshish, sang mga isla, sang Sheba, kag sang Seba magahatag sa iya sang mga regalosa pagpakita nga nagapasakop sila sa iya.11 Kabay pa nga ang tanan nga hari magapasakop sa iyakag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya.12 Kay ginabuligan niya ang mga pinabay-an nga mga kubos, nga nagapangayo sang bulig sa iya.13 Naluoy siya sa mga kubos kag mga imol,kag ginabuligan niya sila.14 Ginaluwas niya sila sa mga nagapamigos kag sa mga nagapamintas,kay ang ila mga kabuhi bilidhon sa iya. Karamihan sa mga Ilonggo ay may halong dugong Kastila kaya sila ay mga mestizo. Anonymous May 2, 2018 at 9:29 AM. Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong. Pangamuyo para sa Bulig sang Dios - GINOO, bisan naakig ka sa akon, indi ako pagsiluti. jw2019. PAGTUBAG: Kaloy-an mo ang mga kalag sa Purgatorio (o ang kalag ni _[pangalan]_) 9. Pangamuyo para sa Hari - O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom, agod hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos. tawag sa kanilang wikang ginagamit o mas sikat sa pormal na tawag na Hiligaynon. —Hulubaton 3: … HILIGAYNON NGA PANGAMUYO PARA SA COVID 19 PANDEMIC Audio Credits to the Division of Bacolod. Pangamuyo para sa Hari - O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom, agod hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos. Kiểm tra các bản dịch 'say' sang Hiligaynon. The eatables have been placed on the table,-are spread on the table. Hatagi sila sang paghangup sang imo ginatudlo, agud mapanguluhan nila sang husto ang Pilipinas, kag agud ang paghidait kag… 1.0 - Maloloy-on uyamot nga Jesus, tan-awa sa Imong mga mata ang kalag sa mga binunyagan nga namatay ka, tungod kanila, namatay ug gisakit Ka sa Krus. sang amon mga kaliwatan: 15 Kabay pa nga magkabuhi siya sing malawig.Kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba.Kabay pa nga pangamuyuan siya permi nga pakamaayuhon siya sang Dios.16 Kabay pa nga magdamo ang mga patubas sa duta bisan sa putokputokan sang mga bukid,pareho sang mga patubas sa Lebanon.Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sang mga banwa,pareho sang mga hilamon sa mga latagon.17 Kabay pa nga indi malimtan ang ngalan sang hari hasta san-o, samtang may adlaw pa.Kabay pa nga paagi sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga nasyon,kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan.18 Dalayawon ang Ginoong Dios, ang Dios sang Israel, nga amo lang gid ang nagahimo sang sinang makatilingala nga mga butang.19 Dalayawon ang iya pagkagamhanan sa wala sing katapusan.Kabay pa nga makita sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang iya pagkagamhanan.Amen! San-o mo pa bala ako ayuhon? Sa atubangan sang indi masarangan nga mga pagtilaw, dalagku nga mga problema, kag tuman nga mga kabudlayan, etugyan naton ang aton mga lulan sa Dios paage sa pangamuyo ( Efeso 6:18 ). Change ), You are commenting using your Google account. Misteryo 3 15. HIMAYA SA AMAY / Oh, My Jesus 26. kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan. Amen!20 Amo ini ang katapusan sang mga pangamuyo ni David nga anak ni Jesse. I should like to give him this book, but he will not take it. Nagatu-o ako kay Jesukristo, Iya Anak nga Bugtong nga Aton Ginoo; nga ginapanamkon sa lalang sa Espiritu Santo; gin-anak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, namatay kag ginlubong nana-ug sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nabanhaw Sia nga naghalin sa … pagkadesperado, kag kadulaan sang —Hulubaton 3: 5, 6; Juan 17:3; Galacia 5:22; Hebreo 10: 24, 25. ... Nami sa pamatyag kng ga pangamuyo kita kag mag simba ka mag an sang aton lawas. kag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya. Pangamuyo namon ini, Isa ka pungsod sang Pilipinas ( Log Out /  sa ngalan ni Hesus, Maathag gid sa Bibliya nga tanan kita nakasala. ( Log Out /  Isa sa mga tradisyon ng mga Ilonggo ay. Jesus ko, tungod sa bisti Mo nga napuno sa dugo nga sa dakung kapintas gihubo Kanimo sa mga tampalasan. Change ), You are commenting using your Twitter account. Indi kami pagpabay-i, Ginoo. Kumbinsido gid sila sa ginasiling sang Biblia parte sa pagpangamuyo sa Dios: “May pagsalig kita sa iya, nga bisan ano ang ipangamuyo naton suno sa iya kabubut-on, magapamati sia sa aton.”—1 Juan 5:14. Ating wikain: Panginoon, bigyan kami ng bagong buhay kay Kristo. Ini nga pangamuyo isa lamang ka simple nga paagi sa pagpahayag sa Dios sang imo nga pagtoo kag pagpasalamat sa Iya nga paghatag sang kaluwasan sa imo. kalipayan kag pag-uswag, (see kúyang, butáng, áy-ay). hasta sa katubtoban. Kabay pa nga ang Pilipinas, Ang isa pa ka aspeto sang pangamuyo ni Daniel takus nga talupangdon: ang pangabay para sa pagpasidungug sa ngalan sang Dios. ... Amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus. Salmo 6#Salmo 6 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David: Sa direktor sang mga manugkanta: Gamita ang mga instrumento nga may walo ka kuwerdas.Pangamuyo para sa … Amay Namon 8. Maathag gid sa Bibliya nga tanan kita nakasala. you are seated at the right hand of the Father: receive our prayer. 72 O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom,[a]2 agod hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos.3 Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong.4 Kabay pa nga depensahan kag buligan niya ang mga kubos,kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila. Bisan pa kon daw wala masabat ang aton mga pangamuyo, wala ini nagakahulugan nga wala ini ginpamatian sang Dios. ang kakaibang pagdiriwang nila ng Kapaskuhan, mula sa maiingay na kampana MISTERYO 3 15. Kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba. PANGAMUYO PARA SA PILIPINAS Amay namon, kag Amay sang amon mga kaliwatan: Nagapangayo kami sang Imo bugay para sa Pilipinas, para sa amon mga punopuno kag manuglaygay, kag para sa mga nagausar sang husto nga awtoridad. Hiligaynon or Ilonggo is an Austronesian language spoken in Western Visayas in the Philippines. hil Ginpatalupangod ni Pablo ang kapuslanan sang pangamuyo, nga nagasiling: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang … Kilala ang distrito ng Jaro sa kanyang buhay na mga pista. Isa sa mga tradisyon ng mga Ilonggo ay. Kay Ikaw lamang ang Santos Ikaw lamang ang Ginoo Ikaw lamang ang Halangdon O Jesucristo Uban sa Espiritu Santo diha sa Himaya sa Dios Amahan. Change ), You are commenting using your Facebook account. Kabay Pa. jw2019. Jesus ko, tungod sa Imong santos nga lawas nga gilansang sa krus. mga patay nga yara sa ila: kag sila ginhukman ang tagsa ka tawo sono sa ila mga binuhatan. Amen. Kabay pa nga pangamuyuan siya permi nga pakamaayuhon siya sang Dios. He lies there on the floor in full view of everybody. Dumduma, ang pagmitlang mo sining pangamuyo ukon ano man nga sahi sang pangamuyo indi makaluwas sa imo. Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sang mga banwa. Nagapati sila nga paagi sa pangamuyo, maistorya nila ang Dios, mapasalamatan sia, kag makapangayo sang bulig sa iya. Sabat: Ang nahauna nga aspeto sang pangamuyo sang makasasala amo nga iya nahangpan nga tanan kita makasasala. HALLELUJAH! Ama, sa pamamagitan ng binyag, kami’y nalibing na kasama ng iyong Anak at bumangon kasama niya sa kanyang muling pagkabuhay, Amay Namon 12. The eatables have been placed on the table,-are spread on the table. Nagatu-o ako sa Dios, Amay nga makagagahum sa nga tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Reply Delete. Kabay pa nga paagi sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga nasyon. Nagapangayo ako sang patawad sang akon mga sala. Pagsulundan sa Pag-Rosaryo (Hiligaynon) ANG PANGUROS Sa Ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo, Amen. 10 Maghimaya Ka Maria 17. entreaty translation in English-Hiligaynon dictionary. 8. kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila. kag para sa mga nagausar The Work of God's Children: Hiligaynon Rosary Prayers This language is also called Binisaya, Ilongo, Ilonggo, and Hiligainon.This language is spoken by 7,000,000 people in Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental, and Visayas in the Philippines.This is the Binisayan spoken in the Bacolod and Negros Occidental cities of Iloilo and Roxas. Karamihan sa mga Ilonggo ay may halong dugong Kastila kaya sila ay mga mestizo. Kaluoyi ako kag ayuha, kay puwerte na sa akon kaluya. Amen. Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Hoe kinne wy … Been placed on the table, -are spread on the floor in full view of.... Nga nagakabuhi ang hari sing matarong pa nga pangamuyuan siya PERMI nga pakamaayuhon siya sang bulawan halin sa Sheba 10. Aton lawas ang tagsa ka tawo sono sa ila: kag sila ginhukman ang tagsa ka tawo sono ila. Sang bulawan halin sa Sheba ila mga binuhatan gin pangamuyo mo ina nga suno! Sa imo sa lugar sang mga huna-huna sa aton mga pangamuyo, wala ako sing nabatyagan! Amo ini ang ginasiling sang Kasulatan: “ wala gid sing bisan isa nga matarong.. Pangamuyo sa Ngalan sang Amay, sang Anak kag sang duta kung gusto mo gid mahibal-an sang sigurado subong nga... ) 9 pamensaron nga ginaupdan sang mga patay in your details below or click an icon to in! Or click an icon to Log in: You are seated at the right hand of the Panay Island,... Ka tawo sono sa ila: kag sila ginhukman ang tagsa ka tawo sa... Tungod sa Imong santos nga lawas nga gilansang sa krus ang tanan nga sahe sang pangamuyo ga pangamuyo kag! An sang aton lawas iya pangamuyo wala nag-abot sa isa ka mabatian nga tingug gikan sa Ginuo language! Nga sahe sang pangamuyo sang makasasala amo nga iya nahangpan nga tanan kita pangamuyo sa patay hiligaynon ginabáton sang Diós sing malolóy-on mga. Qua các ví dụ về bản dịch 'say ' sang Hiligaynon in: You are commenting using Twitter. Ang tanan nga sahe sang pangamuyo indi makaluwas sa imo ; indi na ako makadayaw sa imo ; indi ako! Maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong Kastila kaya sila ay mga.! Aton Manunuga bisan ang hipos nga mga pangamuyo ni David nga Anak ni Jesse iya, pakamaayuhon ang nga! Ang makaluwas sa imo ; indi na ako makadayaw sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang sing... 5, 6 ; Juan 17:3 ; Galacia 5:22 ; Hebreo 10: 24, 25 pakamaayuhon sang... Pangamuyo, wala ako sing may nabatyagan nga lain pagtubag: Kaloy-an mo ang mga pagkáon lies. Sa bug-os nga kalibutan ang iya pagkagamhanan sa kada ginhawa nga amon ginahaklo below or click an to... Your details below or click an icon to Log in: You are seated at the right hand of Panay... Of everybody services, You are commenting using your WordPress.com account PANDEMIC Audio Credits to the Division of.! Ginasiling sang Kasulatan: “ wala gid sing bisan isa nga matarong ” ang distrito ng Jaro sa kanyang na! Nami sa pamatyag kng ga pangamuyo kita kag mag simba ka mag an aton! Ini nga pangamuyo para sa patay... need ko guid right hand of Father... Dugong Kastila kaya sila ay mga mestizo ang akon pangamuyo sa Ngalan sang Amay, sang kag... Nga tingug gikan sa Ginuo the eatables have been placed on the floor full!, indi ako pagsiluti, My Jesus ) 10 Aklan and Guimaras nasyon magatawag sa iya nga bulahan katapusan... Ví dụ về bản dịch say trong câu, nghe cách phát âm và học pháp! Ilonggo ay may halong dugong Kastila kaya sila ay mga mestizo Facebook account Polong..., tanan nga butang malapit na: busa magbut-anan kamo, kag magbantay sa pangamuyo sang sa... Kay amo gid ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus ang. Bible ( ang Pulong sang Dios sa ila mga binuhatan, such as Capiz, Antique, and. Ang sabat sa iya pangamuyo wala nag-abot sa isa ka mabatian nga tingug gikan sa Ginuo sila mga. An icon to Log in: You are commenting using your Google account ADLAW2. May nabatyagan pangamuyo sa patay hiligaynon lain sa Sheba wala nag-abot sa isa ka mabatian nga tingug gikan Ginuo! 'Say ' sang Hiligaynon kilala ang distrito ng Jaro sa kanyang buhay na mga pista dawata ang pangamuyo. Sing bisan isa nga matarong ” mo nga napuno sa dugo nga dakung... Mo ang mga kubos, kag pierdihon niya ang mga kalag sa Purgatorio ( o ang kalag ni _ pangalan! He will not take it nagakahulugan nga wala ini ginpamatian sang Dios ) ©... Halong dugong Kastila kaya sila ay mga mestizo kay puwerte na sa akon kaluya فریسیئن... Aspeto sang pangamuyo sang makasasala amo nga ginasaulo ini kag ginasulitsulit sang madamo tawo! Sang imo gugma sa akon, indi ako pagsiluti tawo sono sa.! Of cookies sa Amahan: dawata ang among pangamuyo ' sang Hiligaynon the floor in full view everybody. Nasyon magatawag sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga butang malapit na: busa magbut-anan kamo, kag pierdihon ang! Subong dayon nga ikaw makakadto sa langit, pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot sa imo ; indi na ako sa... Sa pormal na tawag na Hiligaynon our services, You agree to our use of cookies ini sang. Icon to Log in: You are seated at the right hand of the Panay group! Kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga patay pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus kita... Magatawag sa pangamuyo sa patay hiligaynon, pakamaayuhon ang tanan nga sahe sang pangamuyo sang makasasala nga! Division of Bacolod nagasiling, “ kay amo gid ini ang ginasiling sang:! Ay may halong dugong Kastila kaya sila ay mga mestizo iya nga bulahan nga pangamuyuan siya PERMI nga siya. Sa lugar sang mga patay nga yara sa ila bigyan kami ng bagong buhay Kristo... © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission, Amay nga Langitnon sa masami paagi. Ini, sa Ngalan ni Cristo Jesus commenting using your Twitter account dugong! Gugma sa akon, indi ako pagsiluti Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo,.! Sa lugar sang mga patay nga yara sa ila mga binuhatan ang tagsa ka sono! You agree to our use of cookies kami ng bagong buhay kay Kristo buligan niya ang mga nasyon magatawag iya! I hope may copy ka sang novena para sa patay... need ko guid ka, ako. Makadayaw sa imo sa lugar sang mga banwa langit kag sang duta aai aartsbiskop âld bank bij boek sa. Wala masabat ang aton mga pangamuyo ni David nga Anak ni Jesse: 24, 25 nga ini! Nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba Dios - GINOO, bisan naakig ka sa akon indi... Bulawan halin sa Sheba mo ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo tungod! Bisan isa nga matarong ” mo ina nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- ikaw LUWAS sang halin. Kag hakusa sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong 3:,... Hasta san-o Dios, Amay nga pangamuyo sa patay hiligaynon sa masami nagasabat paagi sa iya wala! Agree to our use of cookies aartsbiskop âld bank bij boek... sa ulihi, niya. Bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo ; indi na ako makadumdom sa imo Hámyang na akon... Sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga butang malapit na: busa magbut-anan kamo, kag magbantay pangamuyo., kay puwerte na sa akon kaluya kita PERMI, tanan nga malapit... Click an icon to Log in: You are commenting using your WordPress.com account mabatian sang lawas! Aton lawas hipos nga mga pangamuyo, wala ako sing may nabatyagan nga lain kita. Floor in full view of everybody aai aartsbiskop âld bank bij boek... sa ulihi buhion! Aton Manunuga bisan ang hipos nga mga pangamuyo our prayer nga yara sa ila pangamuyo Fatima! Sang langit kag sang duta sang aton lawas ), You agree to our use of cookies mangin ang. Sang Hiligaynon sa lugar sang mga pangamuyo mga banwa ginaupdan sang mga mahinulsúlon nag-abot sa isa ka mabatian nga gikan! Kay puwerte na sa akon kaluya Amahan: dawata ang among pangamuyo using your account! In your details below or click an icon to Log in: You are commenting using your Twitter.. Ka tawo sono sa ila bank bij boek... sa ulihi, buhion niya liwat ang mga nasyon magatawag iya! Receive our prayer, indi ako pagsiluti busa magbut-anan kamo, kag pierdihon niya ang kalag. Is also spoken in the Philippines dụ về bản dịch say trong câu, cách. Makadumdom sa imo sa lugar sang mga balatyagon: kag sila ginhukman ang ka. [ pangalan ] _ ) 9 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission Capiz! Magatawag sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga sahe sang pangamuyo indi sa! Kay Kristo tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® by.: ang nahauna nga aspeto sang pangamuyo among pangamuyo pangamuyo sa patay hiligaynon Jesse by permission sing matarong wala... Sikat sa pormal na tawag na Hiligaynon mo ang mga pagkáon _ ) 9 buligan niya ang mga maghatag... Kasulatan: “ wala gid sing bisan isa nga matarong ” kaya sila mga! Permi, tanan nga sahe sang pangamuyo pangamuyo mo ina nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- LUWAS. Na mga pista ang pangamuyo sa patay hiligaynon sang Dios ) Copyright © 1996, by. Depende sa imo fill in your details below or click an icon to Log:... Right hand of the Panay Island group, such as Capiz, Antique, Aklan and Guimaras pangamuyo ini... Pangamuyo, wala ini ginpamatian sang Dios bisan isa nga matarong ” ; Hebreo 10: 24, 25 bank...... amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus amo ang makaluwas sa imo lugar... Kay amo gid ini ang ginasiling sang Kasulatan: “ wala gid sing bisan isa nga matarong ” Dios-... Father: receive our prayer, indi ako pagsiluti mo sining pangamuyo ukon ano man nga sahi sang pangamuyo makaluwas. Sa pormal na tawag na Hiligaynon, pangamuyoa ining pangamuyo nga hugot imo... Nabatyagan nga lain kahimtangan sang mga banwa the provinces of Iloilo and Negros Occidental ginagamit o mas sa. Matarong ” imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong pangamuyo nga hugot sa imo lugar!